SGB

Gwarancja depozytów BFG

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 euro. Środki te podlegają 100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. ustawa o BFG (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).

Oznacza to, że w razie upadłości Banku zwracane są depozyty do ustawowo określonej wysokości.

Wysokość gwarancji - do równowartości 100.000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

 • Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujący likwidacją majątek upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec Klientów.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?

 • W razie upadłości banku, BFG zbiera środki od wszystkich innych banków, aby wypłacić kwoty gwarantowane klientom upadłego banku.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?

 • Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości.
 • Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej http://www.bfg.pl/

Bankowość indywidualna

family-01

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swoich finansów, jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować? Rozważasz wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz posługiwać się kartą umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Dla Klientów Indywidualnych

Bankowość dla młodych

Konto dla młodychJeżeli ukończyłeś 13 rok życia, to już dziś możesz założyć swoje osobiste konto wraz z kartą płatniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA MŁODYCH

Bankowość dla rolnictwa

Konto dla młodych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA ROLNICTWA


Bank Spółdzielczy jak nikt inny rozumie potrzeby rolników. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę kredytów i rachunków. Tutaj znajdziesz też fachowe doradztwo w zakresie dotacji z NFOŚ.