FACTA

Informacje o FACTA

FACTA

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Sieradzu zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Sieradzu będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Sieradzu zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywano do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Od dnia 01.05.2017 r. wszyscy Klienci zainteresowani nabyciem produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, kart kredytowych, zobowiązani są do złożenia stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient indywidualny:

Oświadczenie CRS - klient indywidualny.

Klient instytucjonalny, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz rolnik:

Oświadczenie CRS - klient instytucjonalny, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz rolnik.

Klient instytucjonalny, pozostali przedsiębiorcy:

Oświadczenie CRS - pozostali przedsiębiorcy.

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Sieradzu sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

 

Regulamin

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725