Gwarancja BFG

Informacje o gwarancjach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Gwarancja depozytów BFG

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 euro. Środki te podlegają 100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. ustawa o BFG (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).

Oznacza to, że w razie upadłości Banku zwracane są depozyty do ustawowo określonej wysokości.

Wysokość gwarancji - do równowartości 100.000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?
Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej http://www.bfg.pl/
bfg.jpg
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2020 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu